Ποικιλιακή σύνθεση : 75% Viognier  25% Μαλαγουζιά

Έδαφος: κόκκινο αργιλώδες, πλούσιο σε χαλίκια

Ηλικία αμπελιών: 14 – 18 ετών

Απόδοση παραγωγής: 700 – 900 κιλά

Μεγέθη φιαλών: 750cl

Ημερομηνία συγκομιδής: Μαλαγουζιά 18 Σεπτεμβρίου Viognier 25 Σεπτεμβρίου  

Εμφιάλωση: 5.000-6.000 φιάλες  

Υψόμετρο: 700 μέτρα